Kategorie

Doporučené postupy

Summary of Covid-19 rules valid in the Czech Republic

| Aktuality, Doporučené postupy, Pro pacienty | Žádné komentáře

Even though the numbers of infected people are steeply rising, and so are gradually the numbers of admissions to hospital, it still holds true that Covid-19 infection usually manifests in flu-like symptoms, which can be easily treated at home with bed rest.

 

Please, don´t worry so much

Therefore, remaining calm is a reasonable response. To help prevent the infection have a rest, exercise, stay positive (not in the laboratory sense😊). Wear face masks indoors. 

 

What should I do in quarantine? When to go for a test?

If you have been in contact with somebody who has a confirmed infection with Covid-19 (at present confirmation = positive PCR test), follow self-isolation rules (stay at home) even if you haven’t been contacted by Public Health, or ring your GP. If you are feeling entirely well, it is not necessary to inform anybody at the weekend. Your GP or Public Health officer will issue a Covid test request form for 5th – 7th day after your last contact with a Covid positive person. Please do not attend for the test early if you are symptom-free, the test is timed with the incubation period in mind. If you experience any symptoms during your self-isolation period it is of course prudent to have your test immediately. There are no restrictions for your contacts (so called secondary contacts), only if/when your infection is confirmed. However, if you have strong suspicions that you may be infected, I would advise to keep the whole household at home until you get your test results. If the positive contact is a member of your household, the last day of contact is considered to be the day they tested positive. Quarantine lasts 10 days (even if your test should be negative on day 7)! If your test is positive (with or without symptoms) you will be required to self-isolate for 10 days from getting your test. Even though it is hard, it is important for everybody to follow the quarantine/self-isolation rules, otherwise the infection will continue to spread rapidly.

 

Contact with a covid-positive person in the household

If there is a sick person with confirmed Covid-19 in the household, it is important to follow hygiene rules – separate room, the sick person to use the bathroom last, ventilation, don’t meet with the elderly in your family (don’t let the grandparents babysit your kids), etc. All members of the household are in quarantine in this situation and should be tested on 5-7th day from the sick person’s test. If you have symptoms, the test should be carried out immediately. If a household member tested positive, don’t send your kids to school/nursery, even if that person feels well. It is possible that another household member will test positive during the testing period and thus they will become a contact for the rest of the household. In that case, if it is not possible to separate, the quarantine period will be extended for another 10 days for everybody. This is the only way to ensure the infection stops spreading and we ask you to follow these rules.

 

What shloud I do in isolation?

Isolation (staying at home / in the hospital for people with confirmed Covid-19 infection) lasts a minimum of 10 days, and the person should be symptom-free for at least 3 days before the end of the isolation (the loss of taste and smell can last longer, symptoms of acute infection have to have subsided). Isolation ends without a test. It has been proven that infectivity rapidly decreases in time and in symptom-free people after 10 days it is unlikely that they will pass on the infection. Don’t take any unnecessary “just in case” tests! The PCR method is very sensitive. It is unclear how to proceed if you have a positive test result after 10 days (you are 98% non-infectious). Having had a confirmed Covid-19 infection you will be regarded as immune for the next 90 days; if you come into contact with a Covid positive person you will not be required to go into quarantine or to be tested.

During your quarantine please behave responsibly, don’t go shopping, order online if you can. Don’t come into contact with those at risk. Remain in regular contact with your GP – by email or by phone.

 

When should I call the ambulance?

If you or your family member develop shortness of breath, blueish fingers, collapse, increased somnolence, confusion, fevers that do not respond to antipyretics, you must call the ambulance at 155.

 

Making a phone call

Please be patient and lenient when you call your GP – we have been receiving up to 80-100 calls a day (as well as doing our usual work – looking after the acutely and chronically sick). If you are calling with a Covid query please have all the relevant information at hand (date of contact, were you indoors / outside, distance, were you wearing masks?, your address including the post code, your telephone number). You may send all this info by email if you have an agreement with your doctor. Your doctor / the public health officer will decide whether this was a so called epidemiologically significant contact and will decide regarding the need for quarantine accordingly. (epidemiologically significant contact = under 1,5m, no face mask, longer than 15 mins).

If you are unable to reach your GP / Public Health and you know you have been in contact with a Covid positive person, stay at home voluntarily. We can back date your sick note for up to 3 days.

 

Make arrangements for GP visits

If you have symptoms of infection please do not attend the GP office if at all possible, without making prior arrangements. If you are in the waiting room, let the nurse know immediately. At the same time, lots of diseases are impossible to diagnose by phone and it is necessary for you to attend in person. If we make arrangements, we can wear personal protective equipment and see you safely. There is more to medicine than Covid. The care of both the acutely and chronically ill carries on as usual. We continue to provide preventive check-ups – please don’t put these off because of the pandemic.

 

Take care of the elderly

Be mindful of the elderly in your family and around you. Don’t visit them if you are feeling ill, make regular telephone contact, order their shopping for them. If you suspect infection please contact their GP and seek their advice. 

The current strict measures are not popular but it seems it is the only way to decrease the pressure our hospitals. We can influence how rapidly the number of sick will increase. On behalf of us doctors I promise we will endeavour to communicate clearly, if we are given the floor. 

 

Praktické rady ke karanténě a izolaci

| Aktuality, Doporučené postupy, Pro pacienty | Žádné komentáře

Vzhledem k tomu, že se zdá, že chybí informace o tom, co vlastně v současné situaci pro zdárnější průběh epidemie covid-19 může udělat každý z nás, rozhodla jsem se sepsat pár rad z pohledu praktické lékařky. Vycházím v nich z platných doporučení a nikoliv vlastních postojů, nebo názorů.

 

Na místě je především klid

I přes to, že strmě stoupá počet nakažených a postupně i hospitalizovaných, stále platí že většinou probíhá infekce covid-19 pod obrazem chřipkovitého onemocnění, které se dá „vyležet“ doma. Na místě je proto především klid. V rámci prevence odpočívejte, sportujte, snažte se být pozitivní (nemyslím laboratorně 😉). Noste roušky ve vnitřních prostorách.

 

Jak postupovat v karanténě? Kdy na test?

Pokud jste se setkali s někým s potvrzenou infekcí covid-19 (v tuto chvíli potvrzení = pozitivní PCR test), dodržujte režim karantény (zůstaňte doma) i v případě, že Vás ještě nekontaktoval hygienik, nebo volejte svému praktickému lékaři. Pokud se cítíte zcela zdrávi, není nutné hlásit hned o víkendu. Praktický lékař či hygienik Vám vystaví žádanku na test 5.-7. den po datu posledního kontaktu s covid pozitivním (prosím, nechoďte na test hned, nemáte-li příznaky; test je načasován tak, aby bylo počítáno s inkubační dobou onemocnění).

Máte-li během karantény po kontaktu s nakaženým příznaky, je na místě samozřejmě testovat hned. Pro Vaše kontakty (tzv. sekundární) neplatí zatím žádná omezení, až potvrdilo-li by se u Vás onemocnění také – máte-li ale silné podezření na infekci, například horečku a jdete na test, doporučuji do výsledku nechat doma raději i zbytek rodiny. Pokud je pozitivním kontaktem člen rodiny, se kterým bydlíte, bere se za den posledního kontaktu datum pozitivního testu nakaženého člena rodiny.

Karanténa trvá 10 dní (i když Váš test bude např. 7. den negativní)! V případě pozitivity testu (ať už máte příznaky, či ne) Vám bude nařízena izolace na dalších 10 dní od pozitivního testu. I když to je náročné, je důležité, aby lidé režim karantény/izolace dodržovali, jinak se infekce bude šířit velmi rychle i nadále.

 

Kontakt s covid-19 pozitivním v rodině

Pokud je v rodině nemocný s potvrzenou infekcí covid-19, snažte se, prosím, dodržovat hygienická doporučení – oddělený pokoj, nemocný chodí do koupelny jako poslední, větrání, nekontaktovat se se seniory v rodině (např. nenechávat děti hlídat prarodičům), apod. Všichni členové rodiny jsou v této situaci v karanténě a mají být testováni 5.-7. den od pozitivního testu člena rodiny, v případě, že by měli příznaky, tak ihned. Neposílejte své děti do školky/školy, byl-li u někoho z rodiny potvrzen covid-19 (i když se cítí zdravé). Může se stát, že při testování bude někdo z dalších členů rodiny pozitivní a stane se tak kontaktem pro zbytek rodiny. V tom případě, není-li možné se rozdělit, se karanténa ostatním členům rodiny prodlužuje o dalších 10 dní. Bohužel, jedině takto bezpečně zajistíme, že se infekce nebude šířit dál a prosíme Vás o respektování tohoto nařízení.

 

Jak postupovat v izolaci?

Izolace (tzn. pobyt doma/v nemocnici u osob s potvrzenou infekcí Covid-19) trvá minimálně 10 dní, min. 3 dny by měl být pacient bez příznaků (ztráta chuti a čichu může trvat déle, příznaky akutní infekce musí být odeznělé). Ukončuje se bez testu. Bylo prokázáno, že nakažlivost v čase prudce klesá a u osob bez příznaků již po 10 dnech není pravděpodobné, že by infekci předali dál. Nenechávejte se zbytečně „kontrolnětestovat! PCR je velmi citlivá metoda, je-li výtěr proveden dobře, v případě pozitivity po 10 dnech není potom jasné, jak postupovat (jste na 98% neinfekční). Osoby po prokázaném prodělaném onemocnění covid-19 jsou po dobu následujících 90 dní považovány za imunní; pokud se dostanete do kontaktu s covid-pozitivním, nebude Vám nařízena karanténa, ani nebudete muset být testováni.

Během karantény i izolace se, prosím, chovejte zodpovědně, nechoďte na nákupy, je-li to možné objednejte si nákup domů. Nesetkávejte se s rizikovou populací. Buďte v pravidelném kontaktu se svým lékařem – telefonicky, e-mailem.

 

Kdy do nemocnice?

V případě, že se u Vás, nebo Vašich blízkých během nemoci objeví příznaky, jako je dušnost (neschopnost se nadechnout), promodrávání rtů, kolaps, nadměrná spavost, zmatenost, horečky neklesající pod 38 st i přes podávání léků na horečku, kontaktujte RZS – 155.

 

Telefonování

Buďte prosím trpěliví, když voláte svému lékaři a tolerantní – denně přijímáme 80-100 telefonních hovorů (kromě toho, že vykonáváme svoji běžnou činnost – péči o akutně a chronicky nemocné). Pokud voláte kvůli kontaktu, připravte si relevantní informace předem (kdy kontakt – datum, v uzavřené místnosti/venku, na jakou vzdálenost, měli jste roušky?, kde pobýváte – adresu včetně PSČ, Vaše telefonní číslo). Případně po vzájemné dohodě lékaři pošlete informace e-mailem. Lékař/hygienik vyhodnotí, zda se jednalo o tzv. epidemiologicky významný kontakt a dle toho rozhodne o nutnosti karantény. (Epidemiologicky významný kontakt = pod 1,5m, bez roušky, déle než 15 min).

 

Pokud se Vám zatím hygienik neozval a/nebo se nemůžete dovolat svému praktickému lékaři a víte, že jste byli v kontaktu s covid pozitivním, zůstaňte doma dobrovolně, případnou elektronickou neschopenku můžeme vydat až 3 dny zpětně.

 

Objednání do ordinace na čas

Máte-li příznaky infekce, nechoďte prosím, pokud je to možné, bez objednání do našich ordinací, vždy je lépe se objednat na čas. Jste-li už v čekárně, neprodleně o své přítomnosti informujte sestru. Zároveň věřte, že mnohé choroby se prostě po telefonu diagnostikovat nedají a návštěva v ordinaci je nutná, pokud budeme domluveni, připravíme si odpovídající ochranné pomůcky a vyšetříme Vás. Neexistuje jen jedna nemoc – covid-19. V péči o akutně i chronicky nemocné pokračujeme beze změn, provádíme preventivní prohlídky – neodkládejte kontroly kvůli pandemii!

 

Péče o seniory ve Vašem okolí

Myslete na seniory ve Vaší rodině a okolí! Nechoďte k nim na návštěvy cítíte-li se nemocní, pravidelně jim telefonujte, objednávejte nákupy. V případě podezření na infekci kontaktujte jejich praktického lékaře/lékařku a poraďte se o dalším postupu.

Opatření nyní zpřísněná jsou nepopulární, ale zdá se, že to může být v tuto chvíli jediná cesta, jak snížit nápor na nemocnice. Svým chováním můžeme výrazně ovlivnit, jak moc strmý nárůst nemocných bude. Za nás lékaře slibuji, že se budeme snažit o co nejlepší komunikaci, bude-li nám dáno slovo.